Privacy
Policy & Cookie beleid van Basic Jewellry

Basic Jewellry geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend
gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en
gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze
diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële
doelstellingen ter beschikking aan derden.


Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de
daarop ontsloten dienstverlening van Basic Jewellry. De ingangsdatum voor de
geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2020, met het publiceren van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.


Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden
verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook
leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw
gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot
de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons
privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken,
u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. Over de
gegevensverwerking. Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens
verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij
gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.Webwinkelsoftware


Strato: Onze webwinkel is ontwikkeld met software van [AANBIEDER].
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar
stelt, worden met deze partij gedeeld. [AANBIEDER] heeft toegang tot uw
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens
nooit gebruiken voor een ander doel. [AANBIEDER] is op basis van de
overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing
van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. [AANBIEDER] maakt gebruik van
cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik
van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
[AANBIEDER] behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen
concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. 


Strato: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van [AANBIEDER].
[AANBIEDER] verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet
voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het
gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. [AANBIEDER] heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en
ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. [AANBIEDER] is op
grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. E-mail en mailinglijsten

Strato: Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de
diensten van Strato. Deze partij heeft passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze

gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. strato heeft geen toegang tot ons
postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.Payment processor Mollie


Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel
maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres
en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich
het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te
verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te
delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van
uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet
langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Beoordelingen


Webshop Keurmerk


Wij verzamelen reviews via het platform van Webshop Keurmerk. Als u een
review achterlaat via Webshop Keurmerk dan bent u verplicht om een naam en
e-mailadres op te geven. Webshop Keurmerk deelt deze gegevens met ons, zodat
wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Webshop Keurmerk publiceert uw
naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Webshop Keurmerk
contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval
dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en
e-mailadres met Webshop Keurmerk. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het
doel u uit te nodigen om een review achter te laten.


Webshop Keurmerk heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Webshop Keurmerk behoudt zich het
recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te
schakelen, hiervoor hebben wij aan Webshop Keurmerk toestemming gegeven. Alle
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de
dienstverlening waarvoor Webshop Keurmerk derden inschakelt.Verzenden en logistiek


Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te
laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren
van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten
behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL
onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter
beschikking.Facturatie en boekhouden


Afas: Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij
gebruik van de diensten van [AANBIEDER]. Wij delen uw naam, adres en
woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens
worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens
worden beschermd verzonden en opgeslagen. [AANBIEDER] is tot geheimhouding
verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. [AANBIEDER] gebruikt uw
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.Externe verkoopkanalen


Bol.com Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van
Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw
bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling
af te

handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te
beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.Doel van de gegevensverwerking


Algemeen doel van de verwerking Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten
behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking
altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw
gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij
gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek op een later moment
contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en
overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal
tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of
een eed of wettelijke verplichting. Automatisch verzamelde gegevens, gegevens
die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel
onze dienstverlening verder te verbeteren.


Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem)
zijn geen persoonsgegevens. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk
onderzoek In voorkomende gevallen kan Basic Jewellry op grond van een
wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in
verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een
dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons
binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.Bewaartermijnen


Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij
uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten
gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens
opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve
verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze
gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten
die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.Uw rechten


Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als
betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of
namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn
en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik
te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds
bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of
bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren.


Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval
van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle
afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare
gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde
het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u
vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.Inzagerecht


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt
een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U
ontvangt dan binnen 14 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle
gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich
hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.Rectificatierecht


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten
aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 14 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.Recht op beperking van de verwerking


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U
kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 14 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een
bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden
verwerkt. Recht op overdraagbaarheid U heeft altijd het recht om de gegevens
die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek
met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.


U ontvangt dan binnen 14 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek
wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften
of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van
ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet
langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet
langer kan worden gegarandeerd.Recht van bezwaar en overige rechten


U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Basic Jewellry.

Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen
wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter
beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien
het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling
te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit
recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact
op met onze contactpersoon voor privacyzaken.Cookies


Google Analytics Via onze website worden cookies geplaatst van het
Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken
deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de
website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende
wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet
toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google
diensten. Cookies van derde partijen In het geval dat softwareoplossingen van
derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.Wijzigingen in het privacybeleid


Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op
deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe
privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de
hoogte.Contactgegevens privacyzaken Basic Jewellry

Email: info@basicjewellry.nl 
Contactpersoon voor privacyzaken: Silvio Peeters